Algemene voorwaarden

“Aankopen van een zonnepanelensysteem”
Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten tussen klanten en RW Solar.

1. Definities
1.1. RW Solar gevestigd te Helmond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90510232.
1.2. Klanten: De Particuliere klanten van RW Solar of een rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die een offerte ontvangen en die een overeenkomst aangaan tot aankoop van een zonnepanelensysteem.
1.3. Dagen: kalenderdagen
1.4. Diensten: Het adviseren; offreren en installeren van een zonnepanelensysteem.
1.5. Fabrikant: Het bedrijf dat de zonnepanelen, montagematerialen, omvormers, monitoring hardware- en software heeft geproduceerd.
1.6. Offerte: De door RW Solar aan de Klant uitgebrachte offerte voor de levering van een zonnepanelensysteem.
1.7. Overeenkomst: De bestelling van een zonnepanelensysteem door de Klant tegen de dan geldende overeengekomen prijs en levertijd.
1.8. Orderbevestiging: Een bevestiging van de Overeenkomst met de Klant.
1.9. Installatiewerkzaamheden: De daadwerkelijke plaatsing van het zonnepanelensysteem bij de klant.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij RW Solar als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zonnepanelensystemen optreedt.
2.2. Algemene Voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van derden zijn niet van toepassing. Dit is slechts anders indien RW Solar de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2.3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend tot zover zij schriftelijk zijn bevestigd door RW Solar.
2.4. RW Solar behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen dan wel aan te vullen. Eventuele wijzigingen zijn van toepassing op nieuw gesloten Overeenkomsten en niet voor al gesloten Overeenkomsten.

3. Offertes
3.1. Alle Offertes van RW Solar zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Een Offerte heeft een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij een andere termijn in de Offerte staat vermeld. RW Solar behoudt zich te allen tijde het recht voor deze periode te beperkten c.q. te verlengen of haar Offerte in te trekken.
3.3. Ingeval een zakelijke Klant in voorkomend geval een SDE-subsidie bij de Overheid wenst aan te vragen dan kan RW Solar tegen een overeengekomen vergoeding de SDE-subsidieaanvraag verzorgen. In dat geval draagt de Klant zorg voor het tijdig verkrijgen van aanverwante vergunningen.

4. Totstandkoming/ Wijziging Overeenkomst
4.1. Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging en ondertekening van de offerte door de klant; Het plaatsen van een Order door middel van een koopovereenkomst of door het plaatsen van een Order per email.
4.2. Indien RW Solar en de Klant overeenkomen dat de Overeenkomst naderhand dient te worden gewijzigd of te worden aangevuld, zal RW Solar de Klant nader informeren over het tijdstip van de levering van het Zonnepanelensysteem en over de financiële en/of kwalitatieve consequenties hiervan.
4.3. De Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst.
4.4. RW Solar behoudt zich het recht voor om ingeval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen bij de Fabrikant etc.) een vergelijkbaar of beter zonnepanelensysteem aan de Klant te leveren.
4.5. De in de Overeenkomst verstrekte gegevens o.a. opbrengsten, terugverdientijden en rendement van het Zonnepanelensysteem zijn een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Prijs
5.1. De in de Offerte en in de Overeenkomst vermelde kosten zijn voor het gehele zonnepanelensysteem in Euro’s uitgedrukt. Voor particuliere klanten inclusief het wettelijke Btw-tarief en voor de zakelijke klanten exclusief BTW c.q. andere heffingen die van Overheidswege worden opgelegd. Ingeval van verhoging of verlaging van het wettelijke Btw-tarief zal RW Solar de verschuldigde overeenkomstig aanpassen.
5.2. RW Solar behoudt zich het recht voor om haar prijzen op een door RW Solar gewenst moment naar marktconforme prijzen te updaten. De prijswijziging heeft geen gevolgen voor de tussen RW Solar en de Klant reeds overeengekomen prijzen die uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Offerte mits de geldigheidsduur van deze Offerte nog niet is verstreken.

6. Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals aangegeven op de factuur en naar het rekeningnummer aangegeven op de factuur.
6.2. De Klant heeft nimmer het recht op verrekening en/of opschorting van enige betalingsverplichting jegens RW Solar.
6.3. Na het verstrijken van de vervaldatum is de klant in verzuim en behoudt RW Solar het recht het geleverde zonnepanelensysteem terug te (doen) nemen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zullen de Klant in rekening worden gebracht.
6.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant is de Klant onmiddellijk in verzuim en zijn de verplichtingen van de Klant aan RW Solar onmiddellijk opeisbaar.

7. Levering
7.1. De in de Offerte genoemde dan wel overeengekomen leveringstermijnen gelden bij benadering en betreffen geen definitieve termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.2. Afwijkingen van de geleverde Producten of in de specificaties van het geleverde zonnepanelensysteem ten opzichte van hetgeen in de Offerte, of in de Overeenkomst is opgenomen, geven de Klant in beginsel niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijkingen dusdanig zijn dat in redelijkheid niet gesproken kan worden van een technisch gelijkwaardig product.
7.3. Levering van het zonnepanelensysteem door RW Solar geschiedt steeds op verzoek van de Klant op het door de klant aangegeven adres.

8. Installatiewerkzaamheden
8.1. De installatiewerkzaamheden vinden uitsluitend plaats door of in opdracht van RW Solar volgens de geldende voorschriften en de door RW Solar gestelde normen.
8.2. Het zonnepanelensysteem wordt gezien als opgeleverd na voltooiing van de installatiewerkzaamheden en inwerking stellen van het zonnepanelensysteem. Bij de oplevering ondertekenen de Klant en de Installateur het opleverdocument.
8.3. RW Solar behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het tussentijds beëindigen van de installatiewerkzaamheden en het eventueel ontbinden van de Overeenkomst als zich de volgende situaties voordoen maar niet beperkt tot deze situaties:A) De veiligheid van de installateurs in het geding is door constructieproblemen.
B) De dakconstructie niet geschikt blijkt te zijn of de staat van het dak dusdanig slecht is voor het plaatsen van zonnepanelen.
C) Asbest wordt aangetroffen
D) Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt vastgesteld.

9. Verplichtingen van de Klant
9.1. De verantwoordelijkheid voor het werkend houden van het zonnepanelensysteem ligt bij de Klant. Ingeval van storingen of defecten dient de klant terstond RW Solar hiervan in kennis te stellen.
9.2. Indien een Gemeentelijke vergunning noodzakelijk is draagt de klant de zorg dat voordat met de installatiewerkzaamheden wordt aangevangen de betreffende Gemeentelijke vergunning beschikbaar is.
9.3. De klant vrijwaart RW Solar en stelt haar schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat de installatiewerkzaamheden wordt uitgevoerd zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningplicht.

10. Risico
10.1. Indien de levering van de Materialen door toedoen van de Klant vertraging oploopt, kunnen de Materialen voor rekening en risico van de Klant worden opgeslagen. In dat geval kan betaling van een redelijk deel van de factuur door RW Solar van de Klant worden verlangd.
10.2. RW Solar is nimmer gehouden schade aan de Klant te vergoeden die verband houdt met de vertraging.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Het geleverde zonnepanelensysteem blijft eigendom van RW Solar totdat de Klant aan al haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan aan RW Solar. Als de Klant in gebreke blijft betalingsverplichtingen jegens RW Solar na te komen, is RW Solar gerechtigd het geleverde zonnepanelensysteem terug te halen. De Klant verleent RW Solar vooraf toestemming om de Materialen, indien nodig, te verwijderen en de Klant zal RW Solar daartoe alle gelegenheid verschaffen. Verwijdering van de Materialen geschiedt voor rekening van de Klant.

12. Productgaranties
12.1. Fabrieksgaranties worden uitsluitend verstrekt door de Fabrikant en niet door RW Solar. De tekst van deze garanties, indien voorhanden, wordt op verzoek van de Klant door RW Solar aan de Klant verstrekt.
12.2. Fabrieksgaranties kunnen alleen in behandeling worden genomen als de montagehandleiding van de Fabrikant strikt is opgevolgd en de gebreken door de Klant schriftelijk en volgens de geldende garantieprocedure aan RW Solar binnen 24 uur na constatering zijn gemeld.
12.3. In alle gevallen uitgesloten van fabrieksgarantie zijn eventuele kleurverschillen van de Producten, netwerkfouten, netwerk- en
verbindingsproblemen die voortvloeien uit de internet installatie van de Klant, schade aan (delen van) de Producten door brand, ontploffing, directe en indirecte blikseminslag, aardbevingen en/of vulkanische uitbarsting, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, dieren, hagel, windhozen, wervelstromen, zandstormen, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, het niet vak- kundig en regelmatig onderhouden, contact met chemische gassen of vloeistoffen, vandalisme, molest en/of het aangebracht hebben van een verandering aan de Producten.
12.4. Bij aanspraak op de garantie dient de originele factuur te worden overgelegd.
12.5. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
12.6. Reparatie of vervanging van (delen van) de Producten leidt nooit tot verlenging van de fabrieksgarantietermijn, de oorspronkelijke fabrieksgarantietermijn blijft van toepassing.
12.7. Garantieverlengingen en -uitbreidingen worden uitsluitend verstrekt door de Fabrikant en niet door RW Solar. De Fabrikant heeft als enige de plicht te handelen volgens de opgestelde garantievoorwaarden. RW Solar heeft geen aanvullende rol of verplichting bij het verkopen van een garantieverlenging of -uitbreiding op de garantie.
12.8. Voor behoud van de garanties mogen reparaties uitsluitend in opdracht van of door RW Solar worden uitgevoerd.

13. Aansprakelijkheid
13.1. Voor gebreken in geleverde Producten geldt de garantie zoals omschreven in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
13.2. RW Solar is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad (al dan niet in uitvoering van de werkzaamheden) dan wel aansprakelijk op een andere rechtsgrond.
13.3. De aansprakelijkheid van RW Solar voor alle directe en/of indirecte schade van de Klant of derden waaronder onder meer gevolgschade is steeds uitgesloten behoudens opzet of grove schuld van RW Solar.
13.4. RW Solar is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Producten dan wel Diensten welke door derden aan RW Solar zijn geleverd en welke RW Solar aan de Klant heeft geleverd.
13.5. In alle gevallen waarin RW Solar gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit meer bedragen dan de factuurwaarde van de geleverde Producten en/of Diensten.
13.6. Schade die voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, dient binnen 24 uur na constatering telefonisch en/of schriftelijk aan RW Solar gemeld te worden. Een te late melding leidt tot verval van alle aansprakelijkheid zijdens RW Solar ook indien de Klant hierdoor in haar belangen wordt geschaad.
13.7. Mocht het zonnepanelensysteem om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de klant niet gecompenseerd worden voor eventuele opbrengstverliezen.
13.8. RW Solar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belastingen en/of energiewetgeving en daardoor de monetaire opbrengst of de besparing lager uitkomt dan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
13.9. Particulieren kunnen de Btw volgens actuele regelgeving van de Overheid terugvragen van de Belastingdienst. RW Solar biedt ondersteuning voor de Btw-teruggave. De daadwerkelijke toekenning van de Btw-teruggave wordt bepaald door de Belastingdienst. Het is door de Belastingdienst niet toegestaan dat RW Solar adviseert over belastingtechnische aangelegenheden. RW Solar mag wel de Klant ondersteunen bij de aanmelding voor teruggave van de BTW en zo nodig verwijzen naar de Belastingdienst ingeval een belastingtechnische uitleg noodzakelijk is. RW Solar biedt voor alle klanten ondersteuning bij het aanmelden van het zonnepanelensysteem bij de Netbeheerder.

14. Intellectuele eigendom
14.1. Alle rechten ten aanzien van het intellectuele eigendom op geleverde Producten en/of Diensten (waaronder inbegrepen de Overeenkomst, Offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten berusten bij RW Solar, voor zover die rechten niet (tevens) aan de Fabrikant toekomen.

15. Toepasselijk recht/Geschillen
15.1. Op alle tussen RW Solar en de Klant gesloten Overeenkomst(en) en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen is uitsluitend de rechter bevoegd.